close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Terytorialna właściwość Konsulatu we Lwowie

  Konsulat Generalny RP we Lwowie rozpatruje wnioski wizowe obywateli Ukrainy zamieszkałych w następujących obwodach: lwowskim, iwano- frankiwskim,  zakarpackim.

   


   

   

  Klient ma możliwość złożenia wniosku wizowego w Konsulacie bądź za pośrednictwem Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW). Wystarczy złożyć wniosek w jednej z wymienionych instytucji.

   

  W ramach podpisanej umowy pomiędzy Ambasadą RP na Ukrainie a Spółką VF Worlwide Holdings Ltd. przyjmowanie wniosków wizowych odbywa się za pośrednictwem niżej wymienionych Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych:

   

  - lwowski okręg konsularny

  Iwano-Frankowsk, ul. Trolejbusna 4A

  Lwów, ul. Pid Dubom 7b, Centrum handlowe "Lviv Forum"

  Użgorod, ul. Kapuszańska 92

   

  - łucki okręg konsularny

  Łuck, ul. Rówieńska 26

  Równe, ul. Petlury 22

  Tarnopol, ul. Tancorowa 14

   

  - odeski okręg konsularny:

  Odessa, ul. Kanatna 22

   

  - winnicki okręg konsularny:

  Chmielnicki, ul. Wodoprowidna 75/2

  Czerniowce, ul. Bohaterów Majdanu 31

  Winnica, ul. Pirogowa 52 a (III piętro)

  Żytomierz, ul. Kijowska 116

   

  - charkowski okręg konsularny

  Charków, ul. Czerwonoszkolna Nabereżna 18a

  Dniepropietrowsk, al. Karla Marksa 22, 2 piętro, Centrum Handlowe "Atrium"

   

  - kijowski okręg konsularny

  Kijów, pl. Sportowy 1a (Centrum Handlowe „Guliwer”, VIII piętro)

   


   

  Zasady udzielania turystycznych wiz wielokrotnych z długim okresem ważności

  Wizy ,,długie” ( co do zasady na okres 1 roku) z prawem wielokrotnego wjazdu wydawane są osobom będącym uczestnikami wyjazdów w celach turystycznych (w tym turystyka niezorganizowana), jeżeli wcześniej posiadały co najmniej dwie wizy jednolite w celach turystycznych (w tym jedna polska), z których prawidłowo korzystały, oraz przedstawią potwierdzenie opłacenia (w całości) usługi turystycznej na terenie Polski na okres co najmniej 3 dni.

   

  Osobom niespełniającym warunku wcześniejszego posiadania co najmniej dwóch wiz jednolitych, można wydawać wizy dwukrotne w cekach turystycznych, na okres ważności do 6 miesięcy, jeżeli przedstawia potwierdzenie opłacenia (w całości) usługi turystycznej na terenie Polski w dwóch różnych terminach, mieszczących się w ramach powyższego okresu.


   

  Zasady udzielania wiz obywatelom Ukrainy przesiedlonym z terytorium Polski

  Obywatele Ukrainy, którzy byli przesiedleni z terytorium Polski na mocy umowy między PKWN a Rządem USSR z 9 września 1944r.oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR 
  6 lipca 1945r.,  którzy przedstawią oryginały następujących dokumentów:

  • orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,
  • dokumentu urzędowego pozyskanego z państwowego archiwum w RP lub na Ukrainie,
  • bądź też dokumentu z innego polskiego lub ukraińskiego organu władzy państwowej lub samorządowej, który potwierdza fakt zamieszkiwania na obecnym terytorium RP oraz ewakuacji z niego,

  mogą występować do polskich urzędów konsularnych na Ukrainie o wydanie wizy jednolitej wielokrotnego wjazdu z okresem ważności:

  a) 2 lat, jeżeli nie posiadały wcześniej żadnych wiz jednolitych,

  b) 5 lat, jeżeli posiadały wcześniej przynajmniej jedną wizę jednolitą, wykorzystaną bez naruszeń przepisów prawa odwiedzanego państwa (państw) strefy Schengen.

   

  Zasada ta ma zastosowanie również do dzieci i wnuków osób ewakuowanych a także do współmałżonków repatrianta, współmałżonków dzieci repatrianta i współmałżonków wnuków repatrianta, jeżeli przedstawią oryginał wspomnianego wyżej dokumentu potwierdzającego fakt ewakuacji ich rodzica lub dziadka, a także dokumentu potwierdzającego fakt pokrewieństwa z osobą ewakuowaną.

   

   

  Informacja biometryczna

  Od 23 czerwca 2015 roku urzędy konsularne państw Schengen na Ukrainie wprowadziły Wizowy System Informacyjny (VIS), jako kolejny etap ogólnoświatowego procesu wprowadzania tego systemu.

   

  W związku z tym wszyscy aplikujący o wizy Schengen (C) są zobowiązani przybyć osobiście do urzędu  konsularnego lub obsługującego go Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych w celu pobrania danych biometrycznych (odcisków palców i zdjęcia cyfrowego).

   

  Więcej informacji nt. biometrii i systemu VIS znajdziecie Państwo tutaj.

   


   

  Obliczanie okresu pobytu  obywateli  państw trzecich na terytorium państw strefy  Schengen

  Maksymalny czas pobytu obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich wynosi 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

   

  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

   

  Pobyty w Bułgarii, Chorwacji, Irlandii, Rumunii, na Cyprze i w Zjednoczonym Królestwie nie będą brane pod uwagę, gdyż kraje te nie są członkami obszaru Schengen. Tym samym, krótkoterminowe pobyty w krajach, nie będących członkami UE, a należącymi do strefy Schengen: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria, będą brane pod uwagę przy sprawdzeniach warunku 90/180 dni.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: