close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PROCES SKŁADANIA WNIOSKU

 •  

  PROCES SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY POLAKA

   

  Wnioski o przyznanie Karty przyjmuje konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Konsulat RP we Lwowie obsługuje obwody:  iwano-frankowski, lwowski  oraz zakarpacki.

  Uprzejmie informujemy, że rejestracja na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.4-konsulat.gov.pl (patrz zakładka "rejestracja na rozmowę z konsulem"). 

   

  Wnioski w sprawie Karty Polaka przyjmowane są przy ul. I. Franka 110 we Lwowie.

   

  Wszystkie druki oraz cała procedura przyznawania Karty Polaka są bezpłatne.

   

  Wniosek o przyznanie Karty Polaka

  Objaśnienie sposobu wypełnienia wniosku

  Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku dla osoby pełnoletniej

  Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku dla osoby niepełnoletniej

  Kroki niezbędne do uzyskania Karty Polaka

   

   

  Do wniosku należy dołączyć

  kopie ważnych dokumentów tożsamości (paszportu zagranicznego i paszportu wewnętrznego) oraz oryginały i kopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, którymi mogą być:

   

  • polskie dokumenty tożsamości;
  • akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty  potwierdzające związek z polskością;
  • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych
  • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub więzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
  •  dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
  •  zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;
  •  zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;
  •  prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

  Jeśli do wniosku są dołączane współczesne, nowe wyciągi aktów stanu cywilnego (wyciągi z aktów urodzenia, ślubu, śmierci etc.) należy składać pełne odpisy (wyciągi). Dotyczy to zarówno wyciągów z ukraińskich, jak i z polskich, urzędów stanu cywilnego.

   

  Konsulat nie wymaga ani tłumaczeń ani poświadczenia notarialnego dołączanych dokumentów.

   

  Do wniosku należy wkleić zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

   

  UWAGA!

  Integralnym elementem procedury przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Polaka jest rozmowa z konsulem, który dokonuje oceny znajomości języka polskiego.

   

  Każda osoba aplikująca o przyznanie Karty Polaka składa przez konsulem pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego. 

   


   

  Przyznanie Karty Polaka małoletniemu

   

  Kartę Polaka małoletniemu (dziecku poniżej 18 roku życia) przyznaje się na wniosek rodziców, jeżeli oboje posiadają już Kartę Polaka (dalej KP), lub jeśli jeden z rodziców posiada KP, a drugi rodzic wyrazi stosowną zgodę w oświadczeniu złożonym przed konsulem, z wyjątkiem sytuacji, w której drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska (na podstawie orzeczenia sądowego).

  Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą, konieczna jest więc obecność dziecka podczas podpisywania dokumentów przed konsulem. Dzieci, które ukończyły 13 rok życia, również powinny być obecne podczas składania wniosku, w celu złożenia podpisu w obecności konsula. Dzieci poniżej 13 roku życia nie muszą być obecne podczas składania wniosku.

   

  Kompletne dokumenty jakie należy złożyć przed konsulem powinny zawierać:

   

  1. Wniosek o przyznanie Karty Polaka dziecku.
  2. Oryginał Karty Polaka wnioskującego rodzica (plus kopia).
  3. Ważne paszporty wewnętrzne oraz ważne paszporty zagraniczne rodziców (plus kopie ).
  4. Świadectwo urodzenia dziecka (plus kopia).
  5. Paszport zagraniczny dziecka (jeśli posiada) lub paszport rodzica z wpisanym dzieckiem (plus kopia).

    

  UWAGA!

  Przy składaniu wniosku muszą być obecni oboje rodzice. Korzystne dla Państwa jest przyniesienie paszportu zagranicznego dziecka, w którym imię i nazwisko dziecka napisano w j. angielskim. Pozwoli to uniknąć ewentualnych błędów i różnic w pisowni ww. danych w Karcie Polaka.

   

  UWAGA!

  Karta Polaka wydana dla dziecka - małoletniego poniżej 18 roku życia - na wniosek rodzica (rodziców) posiadaczy Karty Polaka traci ważność po upływie roku od uzyskania przez niego pełnoletności. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed upływem tego terminu posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność przedłużana jest na okres 10 lat. To znaczy: po ukończeniu 18 lat posiadacz Karty Polaka ma 9 miesięcy na złożenie wniosku o jej przedłużenie.

   

  Wnioski o przedłużenie ważności Karty po ukończeniu 18 roku życia  można składać bez wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Będą przyjmowane we wtorki i czwartki.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: