close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • 16 stycznia 2018

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Polaka (zapraszamy do zapoznania się z ustawą o Karcie Polaka), Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

   

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (oryginały dokumentów i kserokopia).

   

  Wnioskodawca przedstawić może również zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

  Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1392, z późniejszymi zmianami).

   

  Uwaga - zmiany w ustawie o Karcie Polaka

   

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r.  o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2282).

  Zgodnie z art. 2. wyżej wymienionej ustawy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o Karcie Polaka otrzymuje brzmienie:

  "3/ wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;".

  Zapraszamy do zapoznania się z tekstem ustawy z dnia 24 listopada 2017 ro o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: