close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 12 lutego 2018

  Program stypendialny dla Polonii ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych.

  Program  oferuje możliwość odbycia studiów wyższych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w języku polskim w  uczelniach podległych MNiSW oraz comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania. NAWA przeprowadzi również nabór na studia artystyczne i medyczne, ale dokładne zasady przyjęć na te studia oraz wysokość stawek stypendialnych ustalą – odpowiednio – minister kultury i minister zdrowia.

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie NAWA. Istotną zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest wymóg składania wniosków przez kandydatów w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. Należy zauważyć, że jest to jedyna dopuszczalna forma wnioskowania. System będzie otwarty do dnia 31 marca br.  Oznacza to, że placówki dyplomatyczno-konsularne  nie zbierają już papierowej wersji dokumentacji.

   

  Regulamin Programu

   

   

  Wyjaśnienia do Regulaminu Programu stypendialnego dla Polonii

  W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie procedury naboru do Programu, uprzejmie wyjaśniamy, co następuje:

  1. W przypadku osób, które złożyły wnioski o wydanie Karty Polaka, ale nie zdążą do 31 marca odebrać dokumentu, dopuszcza się na etapie oceny formalnej przedstawienie skanu poświadczenia złożenia wniosku o Kartę Polaka.
  2. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się również akt (świadectwo) urodzenia, w którym wpisana jest narodowość polska rodzica/ rodziców.
  3. Osoby, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na kierunki geofizyka, geografia, geologia, mogą wybrać dwa przedmioty egzaminacyjne z następujących trzech: matematyka, fizyka, geografia.
  4. W krajach, w których nie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego, na etapie oceny formalnej dopuszcza się tłumaczenia świadectw i dokumentów wykonane przez nauczyciela języka polskiego lub tłumacza zwykłego i poświadczone pieczęcią polskiej szkoły  w kraju zamieszkania kandydata.
  5. Osoby, które nie posiadają jeszcze paszportu mogą załączyć skan innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

  Przypominamy, że wniosek w systemie powinien być złożony w języku polskim (alfabetem łacińskim!). Wnioski wypełnione innym alfabetem zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: